Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Trường hợp các loại thuốc kháng sinh mới sẽ đến từ đâu?

Từ bảo quản thuốc kháng sinh hiện có để tìm kiếm biện pháp khuyến khích nghiên cứu mới, các quan chức trên toàn thế giới đang yêu cầu được giúp đỡ để làm chậm lỗi kháng kháng sinh.

Đó là chiến lược hai ngạnh đang được sử dụng bởi cộng đồng y tế khi nói đến việc sử dụng kháng sinh và nghiên cứu.
Trường hợp các loại thuốc kháng sinh mới sẽ đến từ đâu?